นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 2. ในการยกเลิกคำสั่งซื้อมีค่าดำเนินการ 5% ของราคาสินค้าที่ซื้อ
 3. ร้านค้าจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของ บัญชีเท่านั้นการสั่งซื้อซ้ำ

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  088-1836759 , 082-1689897 หรือ Line: @wemass(เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

 1. รับคืนสินค้าในลักษณะกล่องไม่เสียหาย อุปกรณ์ครบ คู่มืออยู่ครบ
 2. หากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีปัญหาใช้งานไม่ได้ หลังได้รับสินค้าภายใน 7วัน ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้โดยทางลูกค้าต้องนำสินค้าเดิมที่ได้รับไป ส่งกลับคืนมาให้ทางบริษัทเพื่อตรวจเช็กปัญหาของสินค้า หากสินค้ามีปัญหาจริง ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
 3. กรณีทางบริษัทจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ โดยลูกค้าต้องส่งสินค้าเดิมกลับมา และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ทันที หลังได้รับสินค้าเดิม
 4. ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด

การแจ้งเปลี่ยนและคืนสินค้า

หากท่านต้องการเปลี่ยนคืนสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข  088-1836759 , 082-1689897 หรือ Line: @wemass(เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. -18.00 น.) 

การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามปกป้องผลประโยชน์ของทั้งผู้ซื้อและขาย ทางเราจึงอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความจริงแท้ของคำสั่งซื้อ ในกรณีที่ขั้นตอนที่ระบุข้างต้นไม่เสร็จสิ้นภายใน 1 วันหลังจากที่ท่านสั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติตามวิจารณญาณของทางเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

ข้อควรทราบเพิ่มเติม

สิทธิ์ในการขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 1. ท่านต้องดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมที่สุด และส่งคืนสินค้าในสภาพเดิมโดยไม่มีร่องรอยชำรุดเสียหายใดๆ
 2. ท่านตกลงที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่กำหนด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น ในกรณีที่ท่านเลือกขอคืนเงิน ทางเราจะส่งคืนเงินตามจำนวนทั้งหมดที่ท่านได้ชำระไว้ โดยหักค่าขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของท่าน
 3. ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภายใดๆ ที่เกิดกับสินค้าในระหว่างที่บริษัทขนส่งภายนอกเดินทางไปรับสินค้าหรือในระหว่างที่สินค้ากำลังเดินทาง
 4. ไม่รับคืนสินค้าประเภทบริโภคภัณฑ์ สินค้าที่เน่าเสียได้ หรือสินค้าที่ได้รับผลกระทบด้านสุขอนามัยแล้ว
 5. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้านี้
 6. เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าสำหรับสินค้าส่งคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนสินค้า (ดังที่แสดงด้านล่าง) จากยอดเงินของท่านในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้